O dziale

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Sprawy socjalne

Jednolity tekst Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Szczeciński  - zarządzenie nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM US:

1. Wczasy pod gruszą

Osoby uprawnione wnioski składają od 02.01. - 31.03. każdego roku, aby skorzystać ze świadczenia pracownik powinien przebywać na urlopie wypoczynkowym 10 dni roboczych razem minimum 14 dni kalendarzowych.

Osoby uprawnione: 

a/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w pełnym lub nie pełnym wymiarze pracy po przepracowanym pełnym roku w US;

b/ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szatniarzy i palaczy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wczasów po każdorazowym przepracowaniu pełnego roku w US (tj. okresy zatrudnienia są sumowane, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie jest dłuższa niż 6 m-cy z zastrzeżeniem, że okres zatrudnienia może być wliczany do przepracowanego pełnego roku w US tylko jeden raz); 

c/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, naukowych, zdrowotnych oraz świadczeniach  rehabilitacyjnych z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych;

d/ emeryci i renciści US.

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Pracownicy składają wnioski na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim w terminie 02.01. - 31.03. każdego roku i od 1.10. - 30.10. każdego roku na wypoczynek zimowy.

 Pracownik może skorzystać z refundacji:

- kolonii

- obozów

- zimowisk

- wczasów zorganizowanych.

Warunkiem refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii, obozów, zimowisk, wczasów zorganizowanych) jest czas trwania tego wypoczynku minimum 7 dni maksimum 14 dni. Limit kosztów wypoczynku jest ograniczony, ustalany corocznie przez Samodzielną Sekcję Socjalną.

Ponadto warunkiem refundacji wypoczynku dzieci na wczasach jest pobyt niepełnoletniego dziecka pod opieką opiekuna, a koszty wypoczynku muszą być wykazane w rozbiciu na koszt wypoczynku opiekuna i koszty wypoczynku dziecka.

Rozliczenie następuje po zakończonym wypoczynku na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na pracownika.

3. Działalność kulturalna i sportowa

Pracownik wraz z członkami rodziny (tj. współmałżonek oraz dzieci uczące się do 25 roku życia prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) może skorzystać z różnych form działalności kulturalnej (np. kino, teatr, koncerty, wystawy, muzeum) i sportowej (np. basen, fitness, siłownia, poprawa kondycji fizycznej) w ramach ustalonego limitu.

Refundacja kosztów zakupionych indywidualnie biletów, karnetów na wyżej wymienione formy odbywa się po przedłożeniu imiennej faktury lub rachunku dokumentującego zakup. W 2014 r. limit wynosi 200 zł.

4. Pożyczki ZFM 

Pomoc finansowa na cele mieszkaniowa może być udzielona osobie uprawnionej po upływie 1 roku  zatrudnienia w US. 

Pomoc na cele mieszkaniowe może być przeznaczona w formie pożyczek na:

1/ pomoc w uzyskaniu mieszkania (w przypadku 1-go mieszkania - 40.000 zł, w przypadku 2-go mieszkania - 20.000,- zł, dla osób uprawnionych , które zamieszkują w hotelach asystenckich US - 60.000,-zł):

    a/ w ramach działalności spółdzielni mieszkaniowych lub instytucji budujących  domy,

    b/ w ramach działalności budownictwa społecznego (TBS),

    c/ przez zakup mieszkań na wolnym rynku,

    d/ przez realizację budownictwa jednorodzinnego,

    e/ przez adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny.

2/ pomoc w użytkowaniu mieszkań (do kwoty 10.000,- zł):

       a/ przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

       b/ remont i modernizację.

3/ inne cele mieszkaniowe (do kwoty 20.000,- zł):

       a/ na wykup własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego już zasiedlonego,

       b/ na budowę i rozbudowę domu,

       c/ na inne uzasadnione potrzeby mieszkaniowe.

Wymagane dokumenty do podania o pożyczkę mieszkaniową określa Samodzielna Sekcja Socjalna.

 5. Zapomogi

Rozróżnia się zapomogi:

     1/ zapomogi losowe,

     2/ zapomogi opodatkowane.

Zapomoga może być udzielona w przypadku zdarzeń losowych, do których zalicza się:

     a/ śmierć członka rodziny - współmałżonka, dzieci, rodziców lub teściów,

     b/ nieszczęśliwy wypadek, w następstwie którego nastąpiło uszkodzenie ciała lub  

        rozstrój zdrowia,

     c/ długotrwała choroba wymagająca przyjmowania leków, specjalnej diety,

         rehabilitacji,

      d/ kradzież - dotkliwa w skutkach utrata gotówki lub mienia,

      e/ klęska żywiołowa - pożar, powódź.

Zapomogę przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone każdorazowo przez Samodzielną Sekcję Socjalną US.

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić