O dziale

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Sprawy socjalne

Jednolity tekst Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Szczeciński  - zarządzenie nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 marca 2015 r. 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM US:

1. Wczasy pod gruszą

Osoby uprawnione wnioski składają od 02.01. - 31.03. każdego roku, aby skorzystać ze świadczenia pracownik powinien przebywać na urlopie wypoczynkowym 10 dni roboczych razem minimum 14 dni kalendarzowych.

Osoby uprawnione: 

a/ osoby zatrudnione w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę na czas określony i czas nieokreślony,

b/  osoby zatrudnione w Uniwersytecie na podstawie mianowania,

c/ osoby przebywające na urlopie wychowawczym,rodzicielskim, naukowym płatnym,, zdrowotnym,

d/ renciści/emeryci, których stosunek pracy z Uniwersytetem uległ rozwiazaniu w zwiazku z przejściem na rentę/emeryturę,

e/ osoby pobierajace świadczenia emerytalne, rentowe i przedemerytalne lub zasiłek rehabilitacyjny, dla których Uniwersytet był ostatnim miejscem pracy przed okresem pobierania tego typu zasiłku lub świadczenia,

f/ członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. a) do e) z zastrzeżeniem ust. 3  Regulaminu gospodarowania ZFŚS

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Osoba uprawniona składa wniosek na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim w terminie 02.01. - 31.03. każdego roku i od 1.10. - 30.10. każdego roku na wypoczynek zimowy.

 Osoba uprawniona może skorzystać z refundacji:

- kolonii

- obozów

- zimowisk

- wczasów zorganizowanych.

Warunkiem refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii, obozów, zimowisk, wczasów zorganizowanych) jest czas trwania tego wypoczynku minimum 7 dni maksimum 14 dni. Limit kosztów wypoczynku jest ograniczony, ustalany corocznie przez Samodzielną Sekcję Socjalną. W roku 2016 limit górnej granicy za pobyt 14-dniowy na wypoczynku zorganizowanym wynosi 2000,-zł.

Ponadto warunkiem refundacji wypoczynku dzieci na wczasach jest pobyt niepełnoletniego dziecka pod opieką opiekuna, a koszty wypoczynku muszą być wykazane w rozbiciu na koszt wypoczynku opiekuna i koszty wypoczynku dziecka.

Rozliczenie następuje po zakończonym wypoczynku na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na osobę uprawiona nie później niż 30 (trzydzieści) dni od zakończenia wypoczynku .

3. Działalność kulturalna i sportowa

Osoba uprawiona wraz z członkami rodziny (tj. współmałżonek oraz dzieci uczące się do 25 roku życia prowadzące wspólne gospodarstwo domowe) może skorzystać z różnych form działalności kulturalnej (np. kino, teatr, koncerty, wystawy, muzeum) i sportowej (np. basen, fitness, siłownia, poprawa kondycji fizycznej) w ramach ustalonego limitu.

Refundacja kosztów zakupionych indywidualnie biletów, karnetów na wyżej wymienione formy odbywa się po przedłożeniu imiennej faktury lub rachunku dokumentującego zakup. W 2016 r. limit wynosi 200 zł.

4. Pożyczki ZFM 

Pomoc na cele mieszkaniowe może być przeznaczona w formie pożyczek na:

    a/  zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,,

    b/ uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie lokatorskie, własnościowe lub uzyskane w Towarzystwie  Budownictwa Społecznego (dalej także TBS), 

    c/ adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

    d/ remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego,

    e/ wykup własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego już zasiedlonego,

    f/ nadbudowę i rozbudowę domu.

Pomoc na cele mieszkaniowe:

a/ zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego  - 50.000,- zł

b/ zakup drugiego mieszkania  - 20.000,- zł

c/ remont i modernizację  - 11.000,- zł

Wymagane dokumenty do podania o pożyczkę mieszkaniową określa Samodzielna Sekcja Socjalna.

 5. Zapomogi

Rozróżnia się zapomogi:

     1/ zapomogi losowe,

     2/ zapomogi opodatkowane.

Zapomoga może być udzielona w przypadku zdarzeń losowych, do których zalicza się:

     a/ śmierć członka rodziny - współmałżonka, dzieci, rodziców lub teściów,

     b/ nieszczęśliwy wypadek, w następstwie którego nastąpiło uszkodzenie ciała lub  

        rozstrój zdrowia,

     c/ długotrwała choroba wymagająca przyjmowania leków, specjalnej diety,

         rehabilitacji,

      d/ kradzież - dotkliwa w skutkach utrata gotówki lub mienia,

      e/ klęska żywiołowa - pożar, powódź.

Zapomogę przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone każdorazowo przez Samodzielną Sekcję Socjalną US.

WyszukiwarkaOdwiedź nas:

Jak do nas trafić